Fysio Capelle

FysioCapelle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom gaan wij daar zorgvuldig mee om. FysioCapelle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy policy leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, wat dit voor u betekent en wat uw rechten en plichten zijn.

​Persoonsgegevens

FysioCapelle verwerkt zowel ‘gewone persoonsgegevens’ (o.a. naam, BSN, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres) als ‘bijzondere persoonsgegevens’ (medische gegevens). De wettelijke grondslag (en tevens verplichting) voor het verwerken van persoonsgegevens is terug te vinden in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO). Op het moment dat zorgverlener en patiënt een afspraak hebben m.b.t. het leveren van zorg is er sprake van een behandelovereenkomst. Daarmee is de gegevensverwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. De gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om de geleverde zorg te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. De WGBO kent daarnaast de verplichting tot het bijhouden van een medisch dossier. Dit is noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen.

Er wordt steeds zo veel mogelijk gestreefd naar dataminimalisatie; dat wil zeggen dat er alleen gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening. Al deze gegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en worden daarbuiten niet verstrekt aan andere partijen.

​Veiligheid van privacygevoelige informatie

FysioCapelle heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig blijven. Zo hebben alle medewerkers geheimhoudingsplicht en liggen papieren verwijzingen achter slot en grendel. Daarnaast zijn er overeenkomsten met derden, zoals de leverancier van de software van het elektronisch patiëntendossier, waarin afspraken staan over veiligheid van persoonsgegevens. 

​Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt en onder behandeling komt, dan mogen wij deze gegevens gebruiken om de dan geldende behandelovereenkomst uit te kunnen voeren. Uw fysiotherapeut zal altijd vragen om uw toestemming wanneer hij/zij uw gegevens voor een ander doel wil gebruiken, bijvoorbeeld om informatie uit te wisselen met uw (huis)arts of om u een uitnodiging te sturen voor het klantervaringsonderzoek. We zullen u vragen of wij uw gegevens anoniem mogen uploaden naar Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). U mag deze toestemming altijd zonder opgaaf van reden weer intrekken. 

​Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van medische dossiers is tenminste vijftien jaar. In sommige gevallen geldt een afwijkende bewaartermijn; bijvoorbeeld als het voor een chronisch traject nodig is om gegevens langer te bewaren, omdat dat nodig is om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Inzage en afschrift van uw persoonsgegevens en medisch dossier

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en medisch dossier. Wanneer u dit wenst, kunt u dit mondeling of schriftelijk bij ons aangeven. Wij moeten u binnen vier weken inzage geven in uw dossier. Voor inzage brengen wij geen kosten in rekening.
Ook wanneer u een kopie wenst; kunt u dit bij ons aangeven. Hiervoor kunnen wij wel kosten in rekening brengen. Deze kopie versturen wij nooit per e-mail, in verband met de veiligheidsrisico’s die dit met zich meebrengt. 

​Gegevens laten aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om gegevens te laten aanpassen als deze onjuist zijn en om gegevens te laten toevoegen aan uw dossier. Wijzigt er iets in uw gegevens en is dit voor ons van belang? Geef dit zo spoedig mogelijk aan ons door, zodat wij altijd de meest recente en juiste gegevens hebben.

Daarnaast heeft u het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen. In sommige gevallen mogen wij het verwijderen van persoonsgegevens weigeren. Dat is bijvoorbeeld het geval op het moment dat wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren of wanneer u nog een rekening moet voldoen. Gegevens die niet van wezenlijk belang zijn voor de behandelovereenkomst (bijvoorbeeld een e-mailadres) worden uiteraard op verzoek wel per omgaande verwijderd. In het algemeen geldt dat dergelijke verzoeken per geval worden bekeken en dat wij u moeten informeren over de reden van weigering. Dat doen wij uiterlijk vier weken nadat wij het verzoek hebben ontvangen. 

​Vragen, klachten of opmerkingen

Als zorgverlener zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:
Filosofentuin 2A, 2908 XB  Capelle a/d IJssel

010-2640440
Contactpersoon gegevensbescherming: Richard van de Wetering.